Ektefelleskifte – fordeling av verdier ved skilsmisse

Ved separasjon eller skilsmisse skal ektefellenes samlede formue fordeles mellom dem, med mindre det foreligger ektepakt der ektefellene har avtalt fullstendig særeie.

Likedelingsprinsippet – netto formue skal deles likt

Utgangspunktet ved ektefelleskiftet er at ektefellenes samlede formue skal deles likt (likedelingsprinsippet), etter at det først gjøres fradrag for gjeld.

Dette likedelingsprinsippet gjelder for den delen av ektefellenes formue som er felleseie. Formue som tilhører særeie omfattes ikke av delingen etter likedelingsprinsippet, siden særeiet holdes utenfor ektefelleskiftet.

Bakgrunnen for relen om likedeling er en bred rettspolitisk enighet om at den den formuen som ektefellene har skapt i fellesskap gjennom ekteskapet også bør være gjenstand for likedeling – med mindre man bevisst har inngått en ektepakt der partene frivillig har avtalt en annen formuesordning.

Likedelingsprinsippet gjelder for netto formue. Dette innebærer at det på skiftet må settes opp et «skiftereregnskap» der heftelser på eiendelene trekkes fra.

Når vi som advokater bistår ved skilsmisseoppgjør begynner vi derfor ofte med å lage en «skifteskisse» som regnskapsmessig angir partenes brutto og netto formue.

 

Et helt enkelt eksempel på en skifteskisse for ektefelleskifte kan være som følger:

 

 

Per Kari
Formue kr 1 000 000,00 kr 1 500 000,00
Gjeld kr 1 250 000,00 kr 1 000 000,00
Likedeles kr 0,00 kr 500 000,00

 

I dette svært enkle eksempelet ser vi at det kun er Kari som har netto formue. Hennes formue på 500.000 skal da deles likt mellom partene, ved at mannen får tilført 250.000 kr.

Mannen, som hadde en negativ formue på 250.000 kr, har nå i stedet fått en positiv formue på tilsvarende beløp.

 

Fradrag for gjeld som begge er ansvarlige for

I mange tilfeller foreligger det gjeld som begge har felles ansvar for. Et typisk eksempel er lån til bolig eller fritidseiendom.

For felles gjeld har begge partene rett til å kreve fradrag for den delen ektefellen er ansvarlig for. Normalt er fordelingen 50/50, slik at begge kan kreve fradrag for halvparten av den gjelden de har felles ansvar for. Noen tror at det alltid skal foretas en likedeling av fradraget for felles gjeld, men det er ikke nødvendigvis tilfelle. Andre fordelinger kan tenkes, og dette må vurderes konkret i det enkelte tilfelle, ut fra den dokumentasjon som foreligger.