Slik skiller du deg – alt om separasjon og skilsmisse

 Skilsmisse etter separasjon

  • Skilsmisseprosessen begynner normalt med en søknad om seprasjonsbevilling fra fylkesmannen.
  • Søknad om separasjon sendes på et standard skjema.
  • Skjema for søknad om separasjonsbevilling finner du på denne siden. (ekstern lenke)
  • Når det har gått ett år siden separasjonsbevillingen ble gitt, kan hver av partene kreve skilsmisse.

 

Skilsmisse etter samlivsbrudd – faktisk separasjon

Hvis ektefellene ikke har søkt om separasjonsbevilling, men det ha gått to år siden samlivet ble avbrutt, kan også hver av ektefellene kreve skilsmisse. Siden det i slike tilfeller ikke foreligger et offisielt dokument som klart angir om – og i tilfelle fra når – separasjonen  begynner å løpe kan det i disse tilfellene være noe mer usikkert om vilkårene for skilsmisse er oppfylt. Spesielt gjelder dette i tilfeller der partene har bodd under samme tak i deler av den tiden som påberopes som faktisk separasjon

 

Krav om mekling dersom ektefellene har felles barn

Hvis ektefellene har felles barn som er under 16 år, må de møte til mekling før søknaden om separasjon eller skilsmisse kan sendes inn.

Meklingen foretas på Familievernkontorene, og skal vare minimum 1 time.

Formålet med slik mekling er å komme frem til den løsningen som er til barnet eller barnas beste, blant annet hos hvilken av foreldrene barna skal bo, og hvilken samværsordning den andre forelderen skal ha.

Oversikt over familievernkontorene finner du på denne nettsiden (ekstern lenke)

 

 

Skilsmisse ved vold, trusler og tvangsekteskap

 

I en del tilfeller er det urimelig å kreve en separasjonstid på hhv 1 eller 2 år før skilsmisse kan gis. Det er det derfor en spesialregel i ekteskapsloven som sier at «En ektefelle kan kreve skilsmisse dersom den andre ektefellen med hensikt har forsøkt å drepe ham eller henne eller barna eller forsettlig har utsatt dem for alvorlig mishandling.»

 

Denne adgangen til å få direkte skilsmisse gjelder også i tilfeller der den andre ektefellen har opptrådt på en måte som er egnet til å fremkalle alvorlig frykt for slik atferd.